Slide
Klauzula informacyjna RODO – Kontrahent

Informacja RODO dla KONTRAHENTÓW

  Działając zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  „Becker-Warkop” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 44-266 Świerklany,

  mail: becker@becker-mining.com.pl  informuje, że

   

  I

  [Osoba do kontaktu w sprawach RODO]

  Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych z którą możesz się skontaktować pod adresem
  rodo@becker-mining.com.pl.

  II

  [Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

  Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

  • realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;
  • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;
  • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
   w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
  • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
  • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów  usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.

  III

  [Odbiorcy danych]

  1. Administrator udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:

  • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m. in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym ;
  • operatorom pocztowym, firmom kurierskim

  2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

  • usług teleinformacyjnych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informacyjnych ;
  • usług księgowych ;
  • obsługi poczty tradycyjnej;
  • usług prawnych i doradczych.

   

  IV

  [Przekazywanie danych osobowych pracowników, współpracowników]

  1. W celu wykonania umowy Strony przekazują sobie Dane Osobowe swoich pracowników lub współpracowników, działających w ramach struktury organizacyjnej danej Strony w zakresie obejmującym: imię
  i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, miejsce pracy oraz stanowisko.

  2. Pracownicy są poinformowani przez administratora danych o fakcie przekazywania danych osobowych.

  V

  [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu:

  • do otrzymania kopii danych,
  • do sprostowania,
  • do usunięcia danych,
  • do ograniczenia przetwarzania,
  • do przenoszenia danych,
  • do sprzeciwu.

  2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

  VI

  [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

   

  Chcesz wiedzieć więcej?

   

  odpowiemy na Twoje pytania